Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Pielgrzymka Parafialna: Litwa – Wilno -Troki Nawiedzenie Matki Bożej Ostrobramskiej

  1. Orłowski, V. Wojeńska

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26

Litwa – Wilno -Troki

Nawiedzenie Matki Bożej Ostrobramskiej

 

24-26 04 2020

Dzień 1           piątek

6.00     Wyjazd. Przejazd do  Wilna . Po drodze :

Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej: Studzieniczna to Sanktuarium Maryjne z   Obrazem słynącym łaskami.  Trzy rysy charakterystyczne tego miejsca to: obecność Matki Bożej, piękno         przyrody i cisza pustelni sprzyjająca zadumie i refleksji. To specyficzne Sanktuarium mieści się na tzw.         „wyspie” (dziś połączona groblą z lądem), na uboczu komunikacyjnych szlaków, prawie zewsząd otoczone wodą

Przyjazd do Wilna w godz. wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  Nocleg.

 

Dzień 2                       sobota

Śniadanie

Msza Święta w Ostrej Bramie

Zwiedzanie z przewodnikiem Wilna:, katedra św. Stanisława, Dom Adama Mickiewicza (wew)  , pomnik Mickiewicza, kościół Św. Anny i Bernardynów, Pałac Biskupi – obecna Prezydentura, Uniwersytet, Cerkiew Św. Ducha, Ostra Brama – Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Cmentarz na Rossie.

Wjazd na Górę III Krzyży – najładniejsza panorama Wilna, kościół           św. Piotra i Pawła na Antokolu (wew)

Wyjazd do największego na Litwie Centrum Handlowego – zakupy,

Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Wilnie.

 

Dzień 3                       niedziela

Wykwaterowanie. Śniadanie.

Msza Święta w Sanktuarium „Jezu Ufam Tobie”

Przejazd do Trok – zwiedzanie Zamku  Książąt Litewskich (wew)

Czas wolny na posiłek we własnym zakresie lub obiad za dopłata w restauracji w Trokach

(+15 euro/os).

Wyjazd w kierunku Polski, po drodze postój w Mc. Donald ‘s

Powrót w godzinach późnowieczornych.

 

KOLEJNOŚĆ PIELGRZYMOWANIA MOŻE ULEC ZMIANIE

Świadczenia:

-transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami,

-zakwaterowanie w hotelu*** w Wilnie, pokoje 2 lub 3 os  z łazienkami

-wyżywienie zg. z programem,

-realizacja programu turystycznego,

-opieka pilota,

– ubezpieczenie KL 20 000 euro,  NW  – 1000 EURO, BAGAŻ – 200 EURO – AXA POLSKA

-VAT.

 

 

Cena: 

Cena: 80 Euro + 200 PLN zł /min. 40 os. płacących.

+ dodatkowo:  bilety wstępu, przewodnicy miejscowi , ofiary zgodnie z programem:  20 euro/os

  • możliwość zjedzenia obiadu w ostatnim dniu  w restauracji w Trokach w cenie: (+15 euro/os)

Uwaga: dopłata do pokoju jednoosobowego: 20 EURO/os;

 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 48 miejsc.

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie).

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11
lub 022 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl

Zaliczka konieczna do podpisania umowy:  200 zł/os.

Rez wstępna w hotelu jest założona do 10 02  2020 czyli do tego terminu jest konieczność wpłat zaliczek i podpisanie umowy zbiorczej za grupę.

II rata – płatna w  euro-  płatna do  8 marca

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.

 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL

  • Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.
  • Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora. Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora word.travel.pl
  • Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny.
  • Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego.
  • Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl
  • W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta.
  • Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco:

– na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny wycieczki,

– w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny wycieczki,

– w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny wycieczki,

– w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu – do 85% ceny wycieczki.

Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych
w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora kosztów.

 

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone