Rada Parafialna

Dnia 30 września 2019 została zaprzysiężona nowa Rada Duszpasterska.

Tego też dnia odbyło się pierwsze zebranie.

Członkom dotychczasowej Radzie Duszpasterskiej składamy gorące podziękowanie za ich wielkie zaangażowanie i prace na rzecz naszej Parafii.

 

Rada Parafialna

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.
Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

Kompetencje

1. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
2. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Parafialnej.
3. Określenie zakresu kompetencji Rady Parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.
4. Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie.
5. Do wykonywania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.
6. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.
7. Sprawy sporne między Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

Skład i liczebność

1. W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownicy,
b) przedstawiciel katechetek świeckich,
c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
d) przedstawiciele katolików świeckich
2. Członków Rady Parafialne powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.
3. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.
4. Skład Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.
5. Na posiedzenie Rady Parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

Copyright © 2020 <a