Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Trzydniowa pielgrzymka do Wilna od 10 do 12 października


                                                                                   K. Orłowski, V. Wojeńska

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND

TEL/FAX 22- 716 71 11    TEL 22- 716 71 17, 737 12 26

Litewski Express: Kowno lub Druskienniki – Wilno –Troki

                                                           10-12 10 2024 ( czwartek – sobota)

 

Dzień 1

6.00 wyjazd.

Przejazd do Kowna.  Ok. 2 godz zwiedzanie miasta z przewodnikiem :   Rynek Starego Miasta, Zamek Kowieński, Ratusz zwany „Białym Łabędziem”, Bazylika Katedralna, gotycki Dom Perkuna. Budynek Gimnazjum Jezuickiego , gdzie żył i pracował Adam Mickiewicz., spacer nad Niemnem.

Przyjazd do Wilna w godz. wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  Nocleg.

 

LUB

 

Spacer z pilotem po litewskim uzdrowisku Druskienniki.

Przejazd panoramiczną kolejka nad Niemnem – długość kolejki wynosi 1165 m., a jej maksymalna wysokość – 45 m. Każdy z czterech wagoników kolejki może pomieścić 10 osób, co pozwala na komfortowe przeniesienie 240 osób w ciągu godziny. Wagoniki są przeszklone od góry do dołu co umożliwia obserwację i filmowanie całej panoramy Druskiennik.   

 

Przyjazd do Wilna w godz. wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  Nocleg.

 

Dzień 2

Śniadanie.

Zwiedzanie z przewodnikiem: Widok na Basztę Giedymina, katedra św. Stanisława, Dom Adama Mickiewicza (wew), pomnik Mickiewicza, kościół Św. Anny i Bernardynów,  Pałac Biskupi – obecna Prezydentura, Uniwersytet, Cerkiew Św. Ducha, Ostra Brama – Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Cmentarz na Rossie. Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu (wew) .  Obiadokolacja. Nocleg.

 

Dzień 3

Wykwaterowanie. Śniadanie.

Przejazd do Trok  – zwiedzanie Zamku  Książąt Litewskich z przewodnikiem  (wew)

Rejs statkiem po jeziorze Galwe .

Czas wolny na posiłek we własnym zakresie lub obiad za dopłata w restauracji tranzytowej po przekroczeniu granicy (Polska)  + 50 zł/os  LUB  postój w Mc. Donald ‘s

Wyjazd w kierunku Polski. Powrót w godzinach późnowieczornych.

KOLEJNOSĆ ZWIEDZANIA  MOŻE ULEC ZMIANIE

 

Świadczenia:

– transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami,

– zakwaterowanie hotelu w Wilnie ***, pokoje 2,3 os z łazienkami (pok. 1 os za dopłatą + 30 euro/2 noce )

– wyżywienie zgodnie z programem, (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo)

– realizacja programu turystycznego,

– opieka pilota,/ przewodników miejscowych

– ubezpieczenie NNW  6000 zł

-ubezpieczenie KL 20 000 euro

– VAT,

 – składka TFG i TFP

– ubezpieczanie od kosztów rezygnacji

Cena: 120 Euro + 530 PLN zł /min. 40 os. płacących

+ dodatkowo  bilety wstępu  zgodnie z programem:  25 euro/os – 30 euro/os* 

(*uzależnione od wyboru programu 1 dnia)

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI

*możliwość zjedzenia obiadu w ostatnim dniu  wycieczki w Polsce w  cenie:  50  zł/os

 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie).

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl

Zaliczka konieczna do podpisania umowy:    530  zł/os.    płatna do  30 maja 2024

Dopłata do całości   do  10 09 2024

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.

 

 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA  BP WORD TRAVEL

 • Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego.  Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod wyciągiem Warunków Uczestnictwa lub wyrażać się po przez wpłatę zaliczki/całej kwoty.
 •  Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora word.travel.pl
 • Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny
 • Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego.
 • Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl
 • W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta.

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco:

– na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu – do 35% ceny wycieczki,

– w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu – do 55% ceny wycieczki,

– w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu – do 75% ceny wycieczki,

– w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu – do 95% ceny wycieczki.

Każdy uczestnik  imprezy Word Travel jest objęty ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji w cenie wycieczki. Ubezpieczenie nie obejmuje rezygnacji z tytułu choroby przewlekłej. Górna granica odpowiedzialności  ubezpieczyciela to 2700 zł/os,  nie więcej niż kwota wpłacona za wycieczkę.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji zapewnia ochronę na wypadek dwóch sytuacji: rezygnacji lub przerwania podróży. Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku z wyjazdem, jeżeli przed rozpoczęciem podróży będziemy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu z powodu, który jest wymieniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tj:

1. Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży, co uniemożliwia uczestnictwo w imprezie turystycznej;

 1. Śmierci Ubezpieczonego lub osoby bliskiej w terminie maksymalnie do 60 dni poprzedzającym termin wyjazdu;
 2. Nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej, wymagającego obecności i stałej opieki sprawowanej przez Ubezpieczonego nad tą osobą, pod warunkiem, że żadna inna osoba dorosła zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bliską, nie może sprawować opieki;
 3. Przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie na szkodę Ubezpieczonego lub osób bliskich, w następstwie którego powstała konieczność osobistego dokonania przez Ubezpieczonego czynności faktycznych bądź prawnych;
  5. Zdarzeń, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie Ubezpieczonego, osoby bliskiej tj. kradzież z włamaniem, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, grad, deszcz nawalny, zapadanie się ziemi, lawina, zalanie – powodując konieczność dokonania przez Ubezpieczonego osobiście odpowiednich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu usunięcie skutków tych zdarzeń;
 4. Udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży (np. paszport, wiza wjazdowa) Ubezpieczonego, pod warunkiem, że kradzież lub utrata miały miejsce w okresie 45 dni poprzedzających wyjazd na imprezę turystyczną i zostały zgłoszone odpowiednim organom w ciągu 24 godzin od kradzieży, chyba że okoliczności uniemożliwiły dokonanie takiego zgłoszenia;
 5. Otrzymania przez Ubezpieczonego wezwania do obowiązkowego wstawienia się przed sądem przypadającego na termin planowanej podróży;
  8. Otrzymania przez Ubezpieczonego zaświadczenia potwierdzającego termin pobytu w sanatorium lub innej placówce leczniczo – rehabilitacyjnej w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony  oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu , a otrzymał takie powiadomienie po zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie trwania zaplanowanej podróży;
  9. Wyznaczenia Ubezpieczonemu daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, a którego data przypada na termin podróży, pod warunkiem iż Ubezpieczony  nie znał daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia;
  10.  Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży i wymaga objęcia obowiązkową kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem, wydanym przez uprawiony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej;
  11. Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży;
  12. Śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby bliskiej.

 

Franszyza redukcyjna (udział własny) to koszt 20 zł /os (zwrot od ubezpieczyciela jest automatycznie pomniejszany o taką kwotę poszkodowanemu)

 

PROCEDURA WYKORZYSTANIA UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI ;

W przypadku konieczności rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, podróżny zobowiązany jest:

1)    Powiadomić biuro podróży o zaistniałym zdarzeniu powodującym rezygnację z udziału w imprezie turystycznej niezwłocznie po powzięciu wiadomości, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu;

2)    Niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia biura podróży

3)    Wskazać Wiener TU S.A. związek przyczynowo – skutkowy rezygnacji ze zdarzeniem, w wyniku którego nastąpiła rezygnacja z imprezy turystycznej;

4)    Dostarczyć Wiener TU S.A. komplet dokumentów koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialności i oceny stanu faktycznego, a w szczególności:

 1. a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody: https://wiener.pl/dla-firm/pakiet-ubezpieczen-dla-organizatorow-turystyki
 2. b) zaświadczenie z biura podróży o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………..

 

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone